Raštinė:
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Buhalterija:
Sporto g. 12, 09238 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 860783327
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Artėja Advokatų tarybos pirmininko Petro Leono 150-osioms gimimo metinėms paminėti skirti renginiai

2014-11-04
http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/voldemaras/vyriausybe_seimas.html

http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/voldemaras/vyriausybe_seimas.html

Vilnius, lapkričio 5 d. Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyrius maloniai primena, kad 2014 m. lapkričio 21 d. iškilmingu renginiu minėsime prof. Petro Leono 150-ąsias gimimo metines.

 

Renginys vyks VDU didžiojoje salėje, S. Daukanto g. 28, Kaune.

 

Programa

 

Lietuvos advokatūroje gautas raštas, kuriuo dėkojama visiems teisininkams, palaikantiems idėją.

 

„Deja, šiai dienai nesame sulaukę paramos nei iš vienos iš valdžios institucijų. Labai trūksta lėšų knygos P. Leonui atminti išleidimui. Tad visus galinčius ir norinčius prisidėti paremiant renginį, labai kviečiame“, – rašoma rašte.

 

Prisidėjusiems bus įteiktos padėkos, LTD atminimo medaliai.

 

Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriui suteikiama parama turėtų būti pervesta į specialiai šiam renginiui atidarytą sąskaitą LT587044060007968380 (SEB bankas, banko kodas 70440).

 

Daugiau informacijos apie Petrą Leoną (surinkta advokato Jono Nekrašiaus):

(tekstas saugomas autoriaus teisių, neatgaminamas, kol neišeis spausdintu pavidalu mokslo darbų žurnale „Žurnalistikos tyrimai“)

 

Leonas Petras (1864–1938). Gimė 1864 m. lapkričio 16 d. Leskavoje, Gudelių valsčiuje. Diplomuotas teisininkas, advokatas, varpininkas, politikas, valstybės ir visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos bendradarbis, draudžiamosios lietuvių spaudos platintojas. Mokėsi Kudirkos Naumiesčio ir Šunskų pradžios mokyklose, 1876–1884 m. Marijampolės gimnazijoje. Besimokydamas Marijampolės gimnazijoje mokytojo, Petro Kriaučiūno paskatintas tapo aktyviu lietuvių patriotu. 1883 metais pasirodžius Aušrai, ją gaudavo paskaityti iš mokytojo Petro Kriaučiūno. 1884–1899 metais studijavo Maskvos universiteto Teisių fakultete. Studijuodamas universitete priklausė Lietuvių studentų draugijai, parašė jai statutą ir trejus metus 1886–1889 metais buvo jos pirmininkas. Buvo įvedęs tvarką, kad kiekvienas studentas per metus turi parašyti lietuviškai nors vieną populiarų referatą, paskirstė temas. Šie referatai buvo gera medžiaga anų laikų dar silpnai lietuviškai spaudai. Gaudavo ir pats platindavo „Aušrą“. Pirmuosius straipsnius paskelbė 1887 m. J. Šliūpo leidžiamame JAV laikraštyje „Lietuviškas balsas“. Nustojus leisti „Aušrą“ rūpinosi naujo laikraščio „Šviesa“ leidimu, aktyviai jame bendradarbiavo. 1887 m. „Šviesos“ priede išspausdintuose straipsniuose ragino steigti daugiau slaptų draugijų, kurios rūpintųsi lietuvių spaudos platinimu, jos pristatymu į Lietuvą. 1888 m. susirašinėjo su Rusijos universitetuose studijavusiais lietuviais, tarp jų ir V. Kudirka, gyvenusiu Varšuvoje dėl naujo laikraščio leidimo. 1888 m. birželio 29 d. dalyvavo suvažiavime Marijampolėje, kur buvo nutarta leisti „Varpą“. Dalyvavo ir 1889 m. birželio 9 d. varpininkų suvažiavime pas M. Lozoraitį. Bendradarbiavo „Aušrinėje“, „Lietuviškajame balse“, „Šviesoje“, „Varpe“, „Ūkininke“, „Šaltinyje“, „Viltyje“, „Lietuvių tautoje“, „Santaroje“, „Teisėje“, „Židinyje“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“ ir kt. Straipsnius ano meto spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiais Liūtas, Girininkas ir kitais. Baigęs universitetą norėjo gyventi ir dirbti Lietuvoje. 1889 m. rugsėjo 22 d. atvyko į Suvalkus. Per tą laiką dirbo teismo kanceliarijoje kaip sekretoriaus padėjėjas ir ėjo tardytojo pareigas Vilkaviškyje, Suvalkuose ir Naumiestyje. 1892 m. vasario 11 d. tapo vyresniuoju teismo kandidatu. 1892 m. kovo mėnesio pabaigoje išvyko dirbti į Turkestaną. Čia gyveno apie trylika metų. Dirbo teismo kandidatu (1889–1892), taikos teisėjo padėjėju (1892–1895), prokuroro padėjėju (1895–1899), taikos teisėju (1899–1902), apygardos teismo nariu (1902–1906). Naujojo Margelano apygardos teismo 1906 m. kovo 6 d. nutarimu buvo priimtas dirbti prisiekusiuoju advokatu su gyvenamąja vieta Naujajame Margelane. 1906 metų rugsėjo 12 d. P. Leonas paduoda prašymą Kauno apygardos teismui įskaityti jį advokatu prie Vilniaus teismo rūmų su gyvenamąja vieta Kaune. Jo prašymas patenkintas 1906 m. spalio 26 d. Į Lietuvą grįžo 1906 m. rugsėjo 6 d. ir tuoj pat pradėjo dirbti advokatu Kaune. Čia gyvendamas netrukus įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1907 m. Kaune įkūrė Dainos draugiją, 4 metus buvo jos pirmininkas. 1907 m. Šiauliuose irgi buvo sumanyta steigti švietimo kultūros draugiją „Viltis“. Buvo sudaryta 6 asmenų grupė apsvarstyti tos draugijos įstatų projektą, kurį buvo paruošęs advokatas St. Lukauskis. Kuriant šią draugiją buvo pasinaudota Dainos draugijos įstatais. Šiauliečiai „Dainos“ vietoje draugiją pavadino „Varpu“ ir tuo vardu ši draugija veikė Šiauliuose. Nepriklausomybės metais dalyvavo kuriant universitetą, buvo jo profesorius. 1919 m. pradėjo advokatauti, 1926 m. buvo išrinktas Lietuvos advokatų tarybos pirmininku. Jo iniciatyva 1927 m. buvo įsteigtas dr. J. Basanavičiaus fondas (apie 28 000 litų), iš kurio procentų buvo teikiamos dvi stipendijos studentams teisininkams. Jam būnant Advokatų tarybos pirmininku buvo įsteigtas fondas mirusiųjų advokatų šeimoms šelpti ir advokatų susišelpimo fondas. Petro Leono iniciatyva 1935 m. Kauno kapinėse buvo pastatytas paminklas mirusiam 1907 m. advokatui M. Lozoraičiui. Dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų veikloje, 1933–1938 metais buvo žurnalo „Kultūra“ atsakingasis redaktorius. Mirė 1938 m. gegužės 12 d. Kaune.

 

 
 
Informacija atnaujinta:
2014-11-06
Informaciją paskelbė:
Saulė Bakšė
 

Teisinė informacija

 

Nobile officium

(liet. k. kilni pareiga)