Informacija apie VAS 2022

LIETUVOS ADVOKATŪROS
ADVOKATŲ TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS
2022 m. vasario 24 d.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos advokatūros įstatų 10.1 punktu, Lietuvos advokatūros Advokatų taryba  n u s p r e n d ž i a:
1. Šaukti Visuotinį advokatų susirinkimą 2022 m. gegužės 27 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilniuje.
2. Šaukiamam Visuotiniam advokatų susirinkimui teikti šią darbotvarkę (atsisiųskite PDF).

VAS darbotvarkė
Papildyta VAS darbotvarkė
Sprendimas dėl visuotinio advokatų susirinkimo