Savivalda

LIETUVOS ADVOKATŪROS SAVIVALDA susideda iš organų, kuriuos sudaro Visuotinis advokatų susirinkimas, Advokatų taryba, Advokatų garbės teismas, Revizijos komisija. Visuotinio advokatų susirinkimo ir Advokatų tarybos sprendimams įgyvendinti Advokatų taryba prireikus gali sudaryti komitetus ir laikinąsias komisijas.

Šiuolaikinė Lietuvos advokatūros sistema Nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo funkcionuoti nuo 1918 m. gruodžio 3 d.
Lietuvos advokatūros istorijai svarbiausios datos
 1529 m., 1566 m., 1588 m. I, II ir III Lietuvos statutuose jau buvo įtvirtinta asmens teisė turėti gynėją,  tai pirmosios rašytinės advokato profesijos užuomazgos.

1918 m. gruodžio 3 d.  Lietuvos Vyriausybė iš vokiečių okupacinės valdžios įgaliotinių pradėjo perimti teismus, realiai pradėjo funkcionuoti teismų ir advokatūros sistema.

1919 m. balandžio 4 d.  Teisingumo ministras Petras Leonas pasirašo aplinkraštį Nr. 5 „Apygardos teismams, taikos teisėjams, teismo tardytojams, valstybės gynėjams ir notarams”, kuriuo paliekama galioti Carinės Rusijos nustatyta advokatūros veiklą reglamentuojanti tvarka.

1920 m. gruodžio 5 d. Išrinkta pirmoji Prisiekusiųjų advokatų taryba.

1923 m. gegužės 16 d. Dėl didelio teismų krūvio prisiekusieji advokatai įstatymu pašaukti teisėjauti (įstatymas galiojo iki 1927 m. sausio 1 d.).

1927 m. kovo 13 d. Prisiekusiųjų advokatų taryba nutarė prie Apygardų teismų steigti nemokamas teisines konsultacijas neturtingiems asmenims.

1992 m. rugsėjo 16 d.   Priimtas pirmasis nepriklausomos Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas.

1992 m. rugsėjo 20 d.   Lietuvos Respublikos advokatūra tapo Tarptautinės advokatų asociacijos (International Bar Association, IBA) nare.

1998 m. birželio 25 d.   Priimtas naujas Advokatūros įstatymas, kuris 2004 m. kovo 18 d. buvo pakeistas ir pastarasis su pakeitimais galioja šiuo metu (aktyvi nuoroda).

1999 m. gegužės 21 d.   Advokatų konferencijoje priimtas Advokatų profesinės etikos kodeksas, kuris 2005 m. balandžio 8 d. ir 2016 m. balandžio 15 d. Visuotiniuose advokatų susirinkimuose buvo iš esmės atnaujintas ir su paskutiniais pakeitimais galioja šiuo metu (aktyvi nuoroda). 

2004 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Advokatų konferencija patvirtino Europos Sąjungos advokatų etikos kodeksą.

2004 m. gegužės 1 d.    Lietuvos Respublikai tapus ES valstybe nare, Lietuvos advokatūra įgijo tikrosios CCBE narės statusą.

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas gruodžio 3-ąją įtraukė į atmintinų dienų sąrašą kaip Lietuvos advokatūros dieną. Įstatymas įsigaliojo 2013 m. lapkričio 7 d.

2013 m. spalio 17 d. Advokatų taryba savo sprendimu patvirtino Lietuvos advokatūros apdovanojimų ženklų nuostatus.

2018 m. gruodžio mėn. Lietuvos advokatūra mini savo šimtmetį.

2020 m. rugpjūčio 28 d. pirmą kartą Lietuvos advokatūros istorijoje visi advokatai į aukščiausią savo savivaldos institucijos susirinkimą ne tik registravosi elektroniniu būdu, bet ir rinkosi nuotoliniu būdu, jungdamiesi į tiesioginę susirinkimo transliaciją, bei pirmą kartą savo balsą svarbiais savivaldos klausimais atidavė naudodamiesi elektroninėmis ryšio priemonėmis.