Visuotinis advokatų susirinkimas

Visuotinis advokatų susirinkimas yra aukščiausia Lietuvos advokatūros savivaldos institucija. Dalyvauti visuotiniame advokatų susirinkime – kiekvieno advokato pareiga ir atsakomybė.

Įprastai Visuotinis advokatų susirinkimas organizuojamas kartą per metus. Tai – gilias tradicijas turintis renginys, kurio metu sprendžiami ir tvirtinami svarbiausi Lietuvos advokatūros klausimai. Susirinkimo metu sprendimai priimami atviru balsavimu balsų dauguma, išskyrus, kai renkamos savivaldos institucijos – tai vykdoma slaptu balsavimu.

Pirmasis Visuotinis advokatų susirinkimas, anksčiau vadintas organizaciniu Lietuvos prisiekusiųjų advokatų susirinkimu, buvo sušauktas 1920 m. gruodžio 5 d. Jame dalyvavo 15 prisiekusiųjų advokatų. Šių dienų susirinkimo dalyvių skaičius ženkliai pasikeitė, pareigą dalyvauti susirinkime turi kiekvienas Lietuvos advokatūrai priklausantis praktikuojantis advokatas. Jų skaičius 2023 m. sausio 1 dieną siekė 2303.

Pagrindinė Visuotinio advokatų susirinkimo kompetencija

Kolegialių organų struktūros formavimas:

 • nustato Advokatų tarybos ir Revizijos komisijos narių skaičių,
 • renka Advokatų tarybos narius ir tarybos pirmininką, Revizijos komisijos narius, tris Garbės teismo narius ir juos gali atšaukti Lietuvos advokatūros įstatuose nustatyta tvarka.

Advokatų tarybos veiklos kontrolė:

 • tvirtina metinę Advokatų tarybos veiklos ataskaitą ir veiklos sąmatą,
 • išklauso metinę Revizijos komisijos veiklos ataskaitą,
 • prireikus, atšaukia Advokatų tarybos sprendimus,
 • nustato Lietuvos advokatūros administracijos darbuotojų skaičių.

Lietuvos advokatūros ir jos narių veiklos ir finansinis reglamentavimas:

 • priima ir keičia Lietuvos advokatūros įstatus, Lietuvos advokatų etikos kodeksą,
 • priima ir keičia Lietuvos advokatūros renkamų organų darbo apmokėjimo, paramos nariams teikimo tvarką,
 • tvirtina advokatų ir jų padėjėjų įmokų Lietuvos advokatūrai dydį.

Lietuvos advokatūros santykių kontrolė:

 • sprendžia dėl stojimo į tarptautines advokatų profesines ir kitas organizacijas,
 • tvirtina Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarką.