Advokatų taryba

Advokatų taryba yra Lietuvos advokatūros savivaldos institucija, prižiūrinti, koordinuojanti ir kontroliuojanti advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą bei siekianti atstovauti jų interesams, išlaikant optimalų balansą tarp Lietuvos advokatūros tradicijų ir šiuolaikinių jos poreikių bei lūkesčių.

Pirmoji Advokatų taryba išrinkta 1920 m., tuomet ji vadinta Lietuvos prisiekusiųjų advokatų taryba. Ją sudarė 7 nariai (pirmininkas, vicepirmininkas ir kiti nariai). Advokatų taryba buvo renkama kasmet metų pradžioje prisiekusiųjų advokatų visuotiniame susirinkime. Į pirmuosius Advokatų tarybos rinkimus atvyko 15 advokatų iš tuo metu buvusių 28 prisiekusiųjų advokatų.

Advokatų taryba turėjo teisę ir pareigą spręsti priėmimo į Lietuvos advokatūrą klausimus, nagrinėti advokatų drausmės bylas, skirti advokatą neturtingo žmogaus bylai vesti, tvarkyti finansinius organizacijos reikalus, nustatyti advokatų honoraro dydį  (jei jo advokatas su klientu dar nebūdavo sutaręs) ir ruošti ataskaitas Visuotiniam advokatų susirinkimui.

Per šimtmetį pasikeitė Advokatų tarybos sudėtis ir narių skaičius, kadencijų trukmė, taip pat buvo papildytas ir funkcijų sąrašas.

Šių dienų Advokatų tarybą sudaro 11 narių: Lietuvos advokatūros pirmininkas ir kiti nariai –  praktikuojantys advokatai, turintys ne mažesnį kaip dešimties metų advokato veiklos stažą. Advokatų taryba renkama ketveriems metams Visuotinio advokatų susirinkimo metu. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Advokatų taryba renkasi į posėdį.  

Artimiausi Advokatų tarybos rinkimai bus 2026 m. Visuotiniame advokatų susirinkime.
Pagrindinės Advokatų tarybos funkcijos
  • vadovauja Lietuvos advokatūros veiklai,
  • užtikrina ir kontroliuoja Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimų įgyvendinimą,
  • derina teisės aktus ir teisės aktų projektus ,
  • atstovauja Lietuvos advokatūros interesams teisme, valdžios ir valdymo institucijose,
  • priima sprendimus dėl drausmės bylos (ne)kėlimo advokatui arba advokato padėjėjui ir perduoda juos Advokatų garbės teismui,

Dalį šių funkcijų Advokatų taryba deleguoja spręsti tiesiogiai Pirmininkui.

Advokatų tarybos nariai

Narys

El. paštas

Mindaugas Kukaitis, pirmininkas

mindaugas.kukaitis@advokatura.lt

Dr. Tomas Bagdanskis

tomas.bagdanskis@advokatura.lt

Valdemaras Bužinskas

avbkontora@gmail.com

Prof. dr. Romualdas Drakšas

romualdas.draksas@dmsp.lt

Jurgita Judickienė

jurgita.judickiene@trinitijurex.lt

Prof. dr. Raimundas Jurka

rjurkos@gmail.com

Doc. dr. Remigijus Merkevičius

remigijus.merkevicius@mjp.lt

Partn. prof. dr. Liudvika Meškauskaitė

liudvika@lmk.lt

Jonas Saladžius

jonas.saladzius@eversheds.lt

Kęstutis Švirinas

kestutis.svirinas@sorainen.com

Justas Vilys

justas@vilys.lt