Revizijos komisija

Revizijos komisija yra Lietuvos advokatūros savivaldos organas, atliekantis kasmetinį Lietuvos advokatūros finansinės atskaitomybės ir veiklos auditą. Revizijos komisijos nariai renkami Visuotiniame advokatų susirinkime ketveriems metams. Komisiją sudaro trys nariai, turintys ne mažesnį kaip penkerių metų advokato veiklos stažą.

Kartą per metus Komisija patikrina Lietuvos advokatūros finansinę veiklą, peržiūri audito pateiktą ataskaitą ir parengia metinę ataskaitą, kurią pristato Visuotiniam advokatų susirinkimui.

Komisija savo ataskaitoje nustato, ar Lietuvos advokatūros finansinių ataskaitų rinkiniai atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, taip pat, ar Lietuvos advokatūros išlaidos ir pajamos per ataskaitinį laikotarpį atitinka Visuotiniame advokatų susirinkime patvirtintą pajamų ir išlaidų sąmatą.

Finansinės veiklos patikrinimą Komisija atlieka naudodamasi auditą atlikusio auditoriaus pateiktais duomenimis bei Lietuvos advokatūros pateikta informacija.

Artimiausi Revizijos komisijos rinkimai bus 2021 m. Visuotiniame advokatų susirinkime.
Revizijos komisijos nariai
NarysEl. paštas
Daiva Jurevičienė, pirmininkė jurevicienedaiva@gmail.com
Audrius Bitinas audbtn@gmail.com
Viktorija Čivilytė civilyte@abcpartners.lt