Garbės teismas

Advokatų garbės teismas yra Lietuvos advokatūros institucija, nagrinėjanti Advokatų tarybos ir Teisingumo ministro iškeltas drausmės bylas advokatams ir advokatų padėjėjams. Advokatų garbės teismą sudaro 5 nariai, turintys ne mažesnę kaip 10 metų advokato veiklos patirtį. Tris Advokatų garbės teismo narius renka advokatai Visuotinio advokatų susirinkimo metu, du narius skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Artimiausi Advokatų garbės teismo rinkimai bus 2022 m. Visuotiniame advokatų susirinkime.

Advokato profesinei veiklai keliami griežti atsargumo ir atidumo reikalavimai. Advokato elgesys neturi sudaryti pagrindo juo nepasitikėti, abejoti jo veiksmų teisėtumu, etiškumu ar jo sąžiningumu. Drausmės byla advokatui ar advokato padėjėjui iškeliama už galimai įvykdytą profesinės veiklos arba etikos pažeidimą.

Priimdamas sprendimą Advokatų garbės teismas įvertina advokato kaltės laipsnį, pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes ir padarinius.

Iškeltas advokatų ir advokatų padėjėjų drausmės bylas Advokatų garbės teismas nagrinėja uždaro posėdžio metu. Jame asmenų (kuriems iškelta drausmės byla) dalyvavimas yra būtinas, tačiau asmenų neatvykimas į Advokatų garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai Advokatų garbės teismas nusprendžia, kad šių asmenų dalyvavimas yra būtinas.

Advokatų garbės teismas gali drausmės bylą sustabdyti, nutraukti arba skirti drausminę nuobaudą.

Advokatų garbės teismas drausmės bylą sustabdo tokiais atvejais:
 • kai advokatas, kuriam iškelta drausmės byla, išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo, tačiau lieka asmenų, pripažintų advokatais, sąraše,
 • kai advokato padėjėjas, kuriam iškelta drausmės byla, išbraukiamas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo,
 • kai negalima nagrinėti drausmės bylos, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas ar išspręsta kita byla, nagrinėjanti civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka,
 • kitais atvejais, kai Advokatų garbės teismas nusprendžia, kad bylą sustabdyti yra būtina.
Advokatų garbės teismas drausmės bylą nutraukia tokiais atvejais:
 • kai advokatas, kuriam iškelta drausmės byla, miršta,
 • kai panaikinamas sprendimas pripažinti asmenį, kuriam iškelta asmens byla, advokatu ir jis išbraukiamas iš asmenų, pripažintų advokatais, sąrašo,
 • kai pareiškėjas pateikė skundo atsisakymą,
 • kai nėra advokato drausminės atsakomybės pagrindo,
 • baigėsi drausminės atsakomybės pagrindas.
Advokatų garbės teismas turi teisę skirti vieną iš šių drausminių nuobaudų

Advokatų garbės teismas turi teisę skirti vieną iš šių drausminių nuobaudų:

 • pastabą,
 • papeikimą,
 • viešai skelbiamą papeikimą,
 • išbraukimą iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo,
 • siūlymą Advokatų tarybai panaikinti Lietuvos advokatūros pripažinimą asmenį advokatu ir uždrausti advokato veiklą.

Advokatas, kurio atžvilgiu Advokatų garbės teismas priėmė sprendimą, turi teisę skųsti Advokatų garbės teismo sprendimą Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

 


 

Garbės teismo nariai
NarysEl. paštas
dr. Dalia Foigt-Norvaišienė, pirmininkė dalia.foigt@cobalt.legal
Laura Altun l.altun@aplawgroup.lt
Andrius Iškauskas andrius.iskauskas@noor.lt
Džiolana Tarvainytė dziolana@dtlegal.lt
Ignas Vėgėlė ignas@vegele.lt