Naujienos

AKTUALU: asmenims dėl įsiskolinimo Lietuvos advokatūrai

2022 09 09

Artimiausiame Advokatų tarybos posėdyje, š.m. rugsėjo 22 dieną, bus svarstomas klausimas dėl praktikuojančių advokatų, advokatų padėjėjų ir asmenų, įrašytų į pripažintų advokatų sąrašus (nepraktikuojančių advokatų), kurių įmokų įsiskolinimai Lietuvos advokatūrai yra didesni negu už vienerių metų įmokų bendrą sumą, galimo narystės panaikinimo.

Lietuvos Advokatūra savo veiklą grindžia LR Advokatūros įstatymu, Advokatūros įstatais, Visuotiniame advokatų susirinkime priimtais advokatų bendruomenės sprendimais. Tiek praktikuojantis, tiek nepraktikuojantis advokatas, tiek advokato padėjėjas privalo laikytis ir vykdyti LR Advokatūros įstatyme, Advokatūros įstatuose, Visuotiniame advokatų susirinkime nustatytas pareigas.

Nuo sprendimo asmenį pripažinti advokatu priėmimo arba sprendimo asmenį įrašyti į advokato padėjėjų sąrašą priėmimo dienos Lietuvos advokatūra sudaro tokio asmens bylą ir ją administruoja.. Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu, asmuo, kurio atžvilgiu galioja Lietuvos advokatūros advokatų tarybos priimtas sprendimas pripažinti advokatu ir kuris nėra įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti kas mėnesį moka 11 eurų įmoką (nuo 2015-07-01 dienos), advokato padėjėjas, įrašytas į advokatų padėjėjų sąrašą Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti kas mėnesį privalo mokėti 21 eurų dydžio įmoką, o advokatas, įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, bei Lietuvos advokatūroje registruotas Europos Sąjungos valstybės narės teisininkas, teikiantis nuolatines teisines paslaugas Lietuvos Respublikoje, Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti kas mėnesį privalo mokėti 30 eurų dydžio įmoką. Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimai yra skelbiami viešai (žr. www.advokatura.lt) ir jie yra privalomi visiems advokatams ir advokatų padėjėjams.

Papildomai atkreipiame asmenų, kurie pripažinti advokatais (neįrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą) dėmesį į Advokatūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pagal kurį sprendimas pripažinti asmenį advokatu panaikinamas, jeigu po sprendimo priėmimo atsiranda bent viena iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų. Advokatūros įstatymo 8 straipsnio 6 punktas nustato, kad pareiškėjas nelaikomas esąs nepriekaištingos reputacijos ir negali būti pripažintas advokatu, jeigu jis neatitinka asmeniui, kuris verčiasi advokato veikla, taikomų elgesio ir veiklos reikalavimų, nustatytų Lietuvos advokatų etikos kodekse. Lietuvos advokatų etikos kodekso 13 straipsnio 3 dalis numato, kad advokatas privalo vykdyti Lietuvos advokatūros, jos organų sprendimus ir nutarimus. Atsižvelgiant į tai, primename, kad pagal Advokatūros įstatų 24.2 punktą įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti yra Lietuvos advokatūros nario pareiga, o pagal įstatų 25.4. punktą narystė Lietuvos advokatūroje asmenims gali būti panaikinama praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokėta įmoka. Advokato padėjėjui ir pripažintam advokatu asmeniui mutatis mutandis taikoma ši Įstatų nuostata.

Advokatų savitarnos svetainėje kiekvienam advokatui ir advokatų padėjėjui yra matoma informacija apie įmokų įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai vykdymą. Asmenims, pripažintiems advokatais (t. y. neįrašytiems į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą advokatai), tokia informacija yra išsiųsta 2022 m. sausio mėn. Informuojame, kad asmenys, pripažinti advokatais (nepraktikuojantys advokatai) gali kreiptis į Advokatų tarybą su prašymais panaikinti jų pripažinimą advokatu kartu svarstant ir atleidimo nuo susidariusios skolos klausimą.

Kilus klausimams dėl įsiskolinimų prašome kreiptis į buhalteriją el. paštu: rima.uleviciene@advokatura.lt.