Naujienos

Sprendimas dėl Visuotinio advokatų susirinkimo sušaukimo ir Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės

2023 03 23

LIETUVOS ADVOKATŪROS
ADVOKATŲ TARYBA

SPRENDIMAS DĖL VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS

 2023 m. kovo 16 d.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos advokatūros įstatų 10.1 punktu, Lietuvos advokatūros Advokatų taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Šaukti Visuotinį advokatų susirinkimą 2023 m. gegužės 26 d. Palangos koncertų salėje, Vytauto g. 43, Palangoje.

2. Šaukiamam Visuotiniam advokatų susirinkimui teikti šią darbotvarkę:

 

VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. gegužės 26 d.
Vilnius

 D A R B O T V A R K Ė

 

1. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2022 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

2. Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo 2022 m. veiklos ataskaitos išklausymas.

3. Lietuvos advokatūros Revizijos komisijos 2022 m. veiklos ataskaitos išklausymas.

4. Lietuvos advokatūros 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2022 m. veiklos sąmata (apyskaita) ir jų tvirtinimas.

5. Sprendimo dėl 2013 m. balandžio 12 d. Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo „Dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ (su vėlesniais pakeitimais) pakeitimo priėmimas.

6. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2023 m. veiklos sąmata ir jos tvirtinimas.

7. Sprendimo „Dėl Lietuvos advokatūros auditoriaus parinkimo“ priėmimas.

Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis

 

Daugiau informacijos apie Visuotinio advokatų susirinkimo organizavimą yra skelbiama Lietuvos advokatūros interneto svetainėje www.advokatura.lt ir Advokatūros savitarnos svetainėje.