Naujienos

Teisės praktikams reikšmingi aspektai dėl duomenų apsaugos

2022 10 21

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriame pažymėjo teisės praktikams reikšmingus profesinės veiklos aspektus dėl duomenų apsaugos.

Administracinėje byloje Nr. eA-649-968/2022 kilo ginčas dėl to, jog advokatas kreipėsi į Registrų centrą (toliau – RC) su prašymu gauti reikalingus duomenis, siekiant tinkamai atstovauti klientą. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos nuomone, advokatas pažeidė BDAR ir neturėjo gauti prašomų duomenų iš RC, dėlto ir buvo kreiptasi ne tik į Lietuvos advokatūros Drausmės komitetą, bet ir teismą.

Advokatų taryba atsisakė kelti drausmės bylą advokato atžvilgiu, nes nematė advokato profesinės etikos pažeidimų dėl kliento atstovavimo ir informacijos rinkimo iš RC. Tą patį nustatė ir bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu – advokatas pateikė tinkamus ir motyvuotus prašymus, norėdamas tinkamai atstovauti klientą.

Tenkinant advokato apeliacinį skundą, LVAT priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą, kuriuo pažymėjo itin reikšmingus advokato praktika užsiimantiems profesionalams aspektus:

  • advokatai, norėdami iš RC gauti bet kokius duomenis, būtinus teisinėms paslaugos atlikti (tiek teisės konsultacijoms, tiek teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimui, tiek atstovavimui teisės klausimais, tiek gynybai bei atstovavimui bylų procese), privalo nurodyti šių duomenų reikalingumą, pagrįsdami jų ryšį su teisinėmis paslaugomis;
  • siekiant teikti kokybiškas teisines paslaugas, advokatai turi teisę nuspręsti, kokie duomenys jiems yra reikalingi, priklausomai nuo teisinių paslaugų teikimo apimties;
  • visais atvejais advokato interesas iš RC gauti teisinių paslaugų teikimui reikalingus duomenis yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra registruose, interesus;
  • RC gali atsisakyti teikti duomenis advokatui tik tuo atveju, jei advokato kreipimesi apskritai nėra duomenų, įrodančių prašomų pateikti dokumentų ryšį su teisinių paslaugų teikimu.