Naujienos

Sprendimas dėl Visuotinio advokatų susirinkimo sušaukimo ir Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės

2022 03 16

LIETUVOS ADVOKATŪROS
ADVOKATŲ TARYBA

SPRENDIMAS DĖL VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS

 2022 m. vasario 24 d.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos advokatūros įstatų 10.1 punktu, Lietuvos advokatūros Advokatų taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Šaukti Visuotinį advokatų susirinkimą 2022 m. gegužės 27 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilniuje.

2. Šaukiamam Visuotiniam advokatų susirinkimui teikti šią darbotvarkę:

 

VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS

2022 m. gegužės 27 d.
Vilnius

 D A R B O T V A R K Ė

 

1. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2021 m. veiklos ataskaita.

2. Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo 2021 m. veiklos ataskaita.

3. Lietuvos advokatūros Revizijos komisijos 2021 m. veiklos ataskaita.

4. Lietuvos advokatūros 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2021 m. veiklos finansinė ataskaita (apyskaita).

5. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2022 m. veiklos sąmata.

6. Sprendimas „Dėl Lietuvos advokatūros auditoriaus parinkimo“.

7. Sprendimas „Dėl Lietuvos advokatūros organų narių ir Advokatų tarybos pirmininko rinkimo slaptu balsavimu“.

8. Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo narių rinkimai.

9. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos narių rinkimai.

10. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko rinkimai.

 

Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė

Daugiau informacijos apie VAS organizavimą ir svarbiausias datas.