Naujienos

Sprendimas dėl Visuotinio advokatų susirinkimo sušaukimo ir Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės

2024 02 28

 

LIETUVOS ADVOKATŪROS

ADVOKATŲ TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR

VISUOTINIO ADVOKATŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS

 

2024 m. vasario 21 d.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos advokatūros įstatų 10.1. ir 10.2. punktais, Lietuvos advokatūros Advokatų taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Šaukti Lietuvos advokatūros Visuotinį advokatų susirinkimą 2024 m. balandžio 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje, S. Daukanto g. 28, Kaune.

2. Šaukiamam Lietuvos advokatūros Visuotiniam advokatų susirinkimui teikti šią darbotvarkę:

 

 

LIETUVOS ADVOKATŪROS

VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS

2024 m. balandžio 26 d.

Kaunas

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 1. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2023 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

2. Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo 2023 m. veiklos ataskaitos išklausymas.

3. Lietuvos advokatūros Revizijos komisijos 2023 m. veiklos ataskaitos išklausymas.

4. Lietuvos advokatūros 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir jo tvirtinimas.

5. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2024 m. veiklos sąmata ir jos tvirtinimas.

6. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimas „Dėl trečiųjų šalių teisininkų, privalomų periodinių įmokų ir mokesčių dydžių, mokamų Lietuvos advokatūrai pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą, nustatymo“ ir jo priėmimas.

 

 

Advokatų tarybos pirmininkas                                                                               Mindaugas Kukaitis