Naujienos

Nuo kovo 1 d. startavo baudžiamųjų bylų tvarkymo elektroninė platforma IBPS EPP

2022 03 02

Nuo 2022 m. kovo 1 d. visi ikiteisminio tyrimo dokumentai privalomai rengiami (keliami) ir formuojami IBPS priemonėmis. Popierinės bylos formuojamos tik Lietuvos Respublikos (LR) Vidaus reikalų ministro ir LR generalinio prokuroro įsakymo „Dėl baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka (toliau - Aprašas).
Tvarkos Aprašas derintas su Lietuvos advokatūra ir kitomis institucijomis. Generalinė prokuratūra atsižvelgė į Lietuvos advokatūros raštu ir žodžiu tarpinstituciniuose susitikimuose pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
Aprašo 8 punktu įtvirtinta, kad popierinės formos dokumentai skaitmeninami ir įkeliami į IBPS, išskyrus Apraše nurodytus atvejus dėl didelės dokumentų apimties (daugiau kaip 100 lapų). Suskaitmenintas dokumentas IBPS tvirtinamas jį skaitmeninusio ir į IBPS įkėlusio asmens elektroniniu parašu. Tačiau išimtis netaikoma suskaitmenintiems popierinės formos dokumentams, kurie proceso dalyvių, tame tarpe advokatų, įkeliami ir perduodami per EPP portalą.
Aprašo 32 punkte įtvirtinta, jog atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, protokolai tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimui turi būti rašomi elektronine forma IBPS. IBPS rengiami dokumentai – tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimo protokolai, kuriuos turi pasirašyti proceso veiksme dalyvavę asmenys, gali būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu arba specialiame protokolo priede (protokolo šaknelėje), kuris skaitmeninamas ir įkeliamas į IBPS. IBPS rengiamiems dokumentams, kurie yra įteikiami arba pasirašytinai skelbiami, taikomas šiame punkte nurodytas pasirašymo būdas arba jie gali būti perduodami proceso dalyviams pasirašyti į IBPS EPP. Advokatūros prašymu Apraše įtvirtinta, kad prieš pasirašydamas protokolą proceso dalyvis galėtų susipažinti su protokolo turiniu arba atsisakyti pasirašyti apie tai pažymint protokole arba specialiame protokolo priede (šaknelėje), bei daryti protokole pakeitimus, pataisymus ir papildymus. Proceso dalyvio prašymu jo pasirašytas protokolas gali būti pakartotinai jam pateikiamas susipažinti.
Taip pat sutarta dėl Aprašo 67 punkto, kuriuo procesiniai dokumentai pateikiami, kai dokumentus teikiantis proceso dalyvis IBPS EPP paskyroje juos pasirašo elektroniniu parašu Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka ir patvirtinta išsiuntimą. Dokumentus teikiančiam proceso dalyviui pasirašius ir išsiuntus procesinius dokumentus, IBPS EPP automatiškai fiksuojamas jų pateikimo momentas. Teikiamo procesinio ar kito dokumento dydis, o kai teikiami keli procesiniai ar kiti dokumentai, C jų bendras dydis, negali viršyti IBPS EPP naudotojų vadove nurodytų apimčių. Pateikti procesiniai dokumentai automatiškai gaunami IBPS. Dėl gauto dokumento ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ar teismas gali priimti sprendimą dokumentą priimti, atmesti arba perduoti nagrinėti kitai įstaigai.
Advokatūros siūlymu 74 punkte įtvirtinta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras gali pateikti šaukimą į proceso dalyvio paskyrą IBPS EPP, o už neatvykimą gali būti taikomos BPK 163 ir 142 straipsniuose numatytos procesinės prievartos priemonės, jei šaukimas buvo tinkamai įteiktas LR BPK nustatyta tvarka.
Lietuvos advokatūrai pavyko pasiekti, kad būtų organizuojama bendra teismų, prokuratūros ir advokatūros atstovų diskusija dėl galimybės advokatams ir advokatų padėjėjams IBPS EPP susipažinti su teismų ir ikiteisminio tyrimo praktikai reikšmingų ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo ikiteisminio tyrimo metu priimtomis nutartimis. Be to, nuspręsta, kad bus imtasi reikalingų veiksmų ir priemonių įgyvendinti IBPS EPP integraciją su Lietuvos advokatūros turimu advokato užimtumo kalendoriumi, bei visų dokumentų pasirašymo naudojant sisteminį parašą. Tikimasi, jog tai galėtų būti įgyvendinta iki 2024 m. sausio 1 d.