Naujienos

Projektas Nr. 02-088-P-0005 „Bausmių vykdymo sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninio sprendimo sukūrimas“

2024 02 07

Projektas finansuojamas 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Projektas Nr. 02-088-P-0005 „Bausmių vykdymo sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninio sprendimo sukūrimas“

 

Lietuvos kalėjimų tarnyba kartu su partneriais Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos advokatūra ir Nacionaline teismų administracija įgyvendina projektą Nr. 02-088-P-0005 „Bausmių vykdymo sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninio sprendimo sukūrimas“.

 

Projekto tikslas - pagerinti Lietuvos kalėjimų tarnybos ir jos padalinių teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, sukuriant bausmių vykdymo sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninį sprendimą, modernizuojant Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinę sistemą ir pritaikant bei integruojant su kitų institucijų valdomomis sistemomis.

 

Problemos, kurias siekiame spręsti šiuo projektu: Projekto įgyvendinimas yra būtinas siekiant užtikrinti savalaikį ir spartų elektroninių paslaugų Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims teikimą Bausmių vykdymo sistemos (Lietuvos kalėjimų tarnybos ir Lietuvos probacijos tarnybos) duomenų pagrindu, kurie yra perduodami Lietuvos teismų informacinei sistemai, Administracinių nusižengimų registrui, Integruotai baudžiamojo proceso informacinei sistemai, Gyventojų registrui, Socialinių paramos šeimai informacinei sistemai, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinei sistemai.

Projekto vykdymas visa apimtimi prisidės prie valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarkos, kad valstybės institucijų informacinių technologijų infrastruktūra, paslaugos bei procesai būtų valdomi centralizuotai, efektyviai ir saugiai.

 

Problemos aktualumas - Projekto įgyvendinimas yra būtinas siekiant užtikrinti savalaikį ir spartų elektroninių paslaugų Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims teikimą Bausmių vykdymo sistemos (Lietuvos kalėjimų tarnybos ir Lietuvos probacijos tarnybos) duomenų pagrindu, kurie yra perduodami Lietuvos teismų informacinei sistemai, Administracinių nusižengimų registrui, Integruotai baudžiamojo proceso informacinei sistemai, Gyventojų registrui, Socialinių paramos šeimai informacinei sistemai, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinei sistemai.

Įgyvendinant Projektą bus skaitmeninti vidiniai paslaugos teikimo procesai. Tam planuojama panaudoti dirbtinio intelekto, procesų automatizavimo, veiklos analitikos duomenimis pagrįstus sprendimus. Bus užtikrintas vienkartinio duomenų pateikimo principas, t. y. visus reikiamus dokumentus bus galima pateikti vienoje vietoje, sukurtos integracinės sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis, registrais leis pakartotinai naudoti (keistis) institucijų jau surinktais duomenimis. Bus užtikrintas paslaugų prieinamumas daugiau nei trims socialiai pažeidžiamoms grupėms bei galimybė užsisakyti paslaugas anglų kalba, o paslaugų teikimui bus naudojami duomenys su diakritiniais ženklais.

Projekto rezultatais naudosis Lietuvos kalėjimų tarnyba ir kitos institucijos, kurios tarpusavyje keisis duomenimis, o kuriant skaitmeninius sprendimus bus pakartotinai panaudojami jau egzistuojantys skaitmeniniai sprendimai ir informacinės ir ryšių technologijos infrastruktūra. Paslaugos gavėjams bus sudarytos galimybės stebėti ir vertinti paslaugos suteikimo procesą, o Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai galės naudotis teikiamomis paslaugomis neišvykę iš šalies. Įgyvendinus projektą bus sukurtas bendrojo naudojimo skaitmeninis sprendimas, kuriuo naudosis daugiau nei 20 institucijų, tarp jų ir savivaldybių darbuotojai.

Kuriant skaitmeninį sprendimą bus taikomi atvirieji standartai, sukurta ir su Informacinės visuomenės plėtros komitetu suderinta Universalioji duomenų teikimo sąsaja. Taip pat bus parengiamas pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašas ir realizuojama jungtis su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema. Numatoma įdiegti kibernetinio saugumo priemones. Bus galimybė gavus savižudybės rizikos vertinimo balą iš Pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo informacinės sistemos, automatiniu būdu fiksuoti asmens savižudybės rizikos vertinimą. Jeigu užfiksuotas asmens savižudybės rizikos vertinimo balas yra aukštas, automatinėmis priemonėmis fiksuoti asmens įtraukimą į sustiprintos priežiūros grupę.

Įgyvendinus Projektą, išaugs paslaugos ir jai suteikti reikalingų veiklos procesų atsparumas kibernetinėms grėsmėms. Sumažės klaidų teikiant paslaugą tikimybė, paslaugos teikimo veiklos procesams atlikti reikės mažiau žmogiškųjų išteklių, o institucija per tą patį laiką galėtų aptarnauti daugiau paslaugos gavėjų. Taip paspartės paslaugai suteikti reikalingi veiklos procesai ir bus suvienodinta tokią pačią paslaugą teikiančių institucijų analogiškų veiklos procesų atlikimo praktika, bus taupomas paslaugos teikimo veiklos procesus atliekančių darbuotojų laikas. Padidės paslaugos teikimo veiklos procesų skaidrumas, mažės paslaugos suteikimo laiko ir sprendimo priklausomybė nuo  paslaugą teikiančių darbuotojų veikimo ar neveikimo. Paslaugos gavėjui mažės poreikis kreiptis į įvairias institucijas, siekiant gauti paslaugą, ir ji taps lengviau prieinama įvairių gebėjimų paslaugų naudotojams. Bus galima automatizuotai kaupti su paslaugos teikimo veiklos procesais susijusias žinias ir patirtį. Bus sustiprinta ir paspartinta tarpinstitucinė komunikacija, siekiant suteikti paslaugą. Tikimasi, kad išaugs naudotojų pasitenkinimas institucijų teikiamomis paslaugomis ir bendras paslaugų naudotojų skaičius bei jų pasitenkinimo paslauga indeksas. Taip pat sumažės finansinės paslaugos teikimo veiklos procesų atlikimo sąnaudos, keliamas viešųjų paslaugų brandos lygis.

 

Projekto tikslinė grupė:

  1. Išoriniai naudotojai - veiklų su nuteistaisiais vykdymo atstovai: pildyti, teikti prašymus, stebėti prašymų būsenas; mokslo įstaigoms teikti mokymuose dalyvaujančių asmenų informaciją; darbdavių atstovams teikti paskyrų duomenis, atnaujinti informaciją susijusią su įdarbinimu, išleidimu į darbą; peržiūrėti užimtumo veiklų grafiką, registruoti rezultatus; patikrinti galimai vogtus daiktus, laisvų kamerų, skirtų arešto bausmei vykdyti, skaičių.
  2. Suimtieji, nuteistieji, prižiūrimieji - kalėjimuose esantys asmenys ir asmenys, prižiūrimi Lietuvos probacijos tarnybos: pildyti, teikti prašymus, stebėti prašymų būsenas; susipažinti su dokumentais, juos tvirtinti.
  3. Vidiniai naudotojai - Lietuvos kalėjimų tarnybos, Lietuvos probacijos tarnybos personalas, kiti asmenys: suimtųjų, nuteistųjų, prižiūrimųjų registravimas, duomenų valdymas, bausmės vykdymo eigos/pabaigos kontrolė, priežiūra ir saugumo valdymas, sveikatos priežiūra, turto apskaita; įstaigos duomenų valdymas, jų apskaita; ataskaitų formavimas.
  4. Administratoriai - sistemos ir įstaigų administratoriai.

 

Projekto veiklos: 

  1. Sukurti Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinę sistemą (KADIS-2).
  2. Informatikos ir ryšių departamento informacinės sistemos modernizavimas ir vystymas.
  3. Lietuvos Advokatūros informacinės sistemos modernizavimas ir vystymas.
  4. Nacionalinės teismų administracijos informacinės sistemos (LITEKO) modernizavimas ir vystymas.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. lapkričio 15 d. - 2026 m. balandžio 30 d.

 

Projekto vertė - 3 847 649,39 Eur su PVM.

Lietuvos kalėjimų tarnyba

Informatikos ir ryšių departamentas

Lietuvos advokatūra

Lietuvos teismai

 

Projektas finansuojamas 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.