Naujienos

Rekomendacijos nuotoliniams teismo posėdžiams

2021 09 10

Nacionalinė Teismų administracija pateikė Teisėjų tarybos sprendimu priimtas rekomendacijas nuotoliniams teismo posėdžiams. Tai yra praktinio pobūdžio patarimai teismo proceso dalyviams, kad nuotoliniu būdu būtų galima tinkamai vykdyti teisminį procesą bei užtikrinti teismo proceso dalyvių teises. Advokatams aktualios nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą advokato (advokato padėjėjo) ir jo ginamojo/atstovaujamojo sklandų pasirengimą ir dalyvavimą teismo procese.

Rekomendacijose taip pat aptariamos proceso dalyvių techninės priemonės, dalyvių identifikavimas nuotoliniu būdu, asmens duomenų ir privatumo sauga bei kita.

Ypatingas dėmesys skiriamas proceso dalyvių teisių apsaugai – teisė būti išklausytam, lygiateisiškumui. Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į Europos Žmogaus teisių teismo praktiką.

 • Nuotolinis teismo posėdis – posėdis vykstantis žodinio proceso tvarka naudojant vaizdo konferencijų ar telekonferencijų įrangą, kai bylą nagrinėjantis teisėjas, teisėjų kolegija, teismo posėdžių sekretorius, proceso dalyviai posėdyje dalyvauja naudodami vaizdo konferencijų technologijas, nebūdami fiziškai tose pačiose teismo patalpose. Teismo posėdis gali būti visiškai nuotolinis ir mišrus (kai dalis teismo proceso dalyvių dalyvauja teismo posėdyje fiziškai).
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gegužės 31 d.  įsakymu Nr. 1R-183 patvirtintas Vaizdo konferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašas.
 • Teismas turi užtikrinti, kad visi teismo proceso dalyviai galėtų girdėti ir matyti visus proceso dalyvius.
 • Viešumas įstatymuose nustatyta tvarka užtikrinamas retransliuojant vaizdą ar garsą į visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastato patalpą. Pateikusiems prašymą asmenims leidžiama stebėti nuotolinį teismo posėdį prisijungus prie vaizdo konferencijos. Apie pageidavimą stebėti nuotolinį posėdį rekomenduojama informuoti teisėją ne vėliau kaip prieš tris dienas iki jo pradžios.
 • Konferencijų tipą ir konkrečią technologiją parenka bylos teisėjas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes ir technologijų užimtumą. Nustatomas terminas pateikti proceso dalyviams nuomonę raštu, ar sutinkama dėl bylos nagrinėjimo nuotoliniame posėdyje; informuojama, kad dalyviams draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus, išskyrus proceso įstatymuose nustatytus atvejus.
 • Jei teismo proceso dalyvis informuoja teismą, kad nesutinka su bylos nagrinėjimu nuotoliniame posėdyje ar neturi techninių galimybių, teismas gali organizuoti mišrų nuotolinį posėdį, kuriame toks dalyvis būtų kviečiamas dalyvauti teisme fiziškai.
 • Iki nuotolinio teismo posėdžio turi būti pateikti visi byloje reikalingi dokumentai (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jei jų nėra bylos medžiagoje, ir kt.)
 • Prieš posėdį rekomenduojama patikrinti elektroninės priemonės veikimą, įsitikinti, ar geras ryšys. Jei kyla techninių kliūčių, apie tai nedelsiant informuoti teismo posėdžių sekretorių (pvz., telefonu). Teismo posėdžio metu iškilus techninėms kliūtims proceso dalyvis turi apie tai pranešti teismui (jei užstrigo vaizdas, garsas).
 • Posėdžio metu teismo proceso dalyvių apranga turi būti tvarkinga. Prokurorai ir advokatai dėvi mantijas ir skiriamuosius ženklus. Iš anksto turi būti pasirūpinta visais posėdžiui reikalingais dokumentais, užrašais, rašikliu, rekomenduojama turėti asmens tapatybės kortelę, pasą. Su savimi turėti teismo atsiųstas priesaikas ar pasižadėjimus, jei to prireiktų.
 • Į nuotolinį teismo posėdį teismo atsiųstais prisijungimo duomenimis jungiamasi ne vėliau nei 5-10 min. prieš paskirtą posėdžio laiką (nebent teismas nurodęs prisijungti anksčiau). Jei posėdis vyksta telefonu (telekonferencija), teismas asmeniui paskambina tiesiogiai.
 • Prisijungus, nustatoma teismo proceso dalyvių tapatybė, paprašoma parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar taikomi kiti asmens tapatybės nustatymo būdai. Jei posėdyje dalyvauja teismo proceso dalyvis, kurio asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys nėra ir negali būti žinomi kitiems dalyviams, siekiant apsaugoti šiuos duomenis, rekomenduotina tapatybę nustatyti prieš teismo posėdį. Teismo posėdžių sekretorius gali susisiekti individualiai.
 • Nuotolinio teismo posėdžio metu galioja ta pati teismo posėdžio tvarka: kalbėti galima tik kai teismo posėdžio pirmininkas suteikia žodį, vykdyti jo nurodymus, nepertraukti kalbančiųjų.
 • Jei nuotolinio posėdžio metu iškyla poreikis pateikti į bylą dokumentus, įrodymus, kurie negalėjo būti pateikti iki nuotolinio posėdžio pradžios, gali būti skelbiama pertrauka, numatomas terminas, per kurį įpareigotas proceso dalyvis pateiks dokumentus ar daiktinius įrodymus nustatyta tvarka (per teismo raštinę, paštu, ar per EPP).
 • Teismas turėtų užtikrinti teisę į veiksmingą advokato (advokato padėjėjo) pagalbą visuose teismo procesuose, įskaitant bendravimo su atstovaujamu teismo proceso dalyviu konfidencialumą. Advokato ar jo ginamojo prašymu jie gali būti perkelti į atskirą virtualų kambarį, kuriame galėtų konfidencialiai aptarti savo gynybinę poziciją. Gali būti skelbiama pertrauka, atjungiamos kameros, mikrofonai, ginamajam su advokatu leidžiama kalbėtis telefonu. Tuo atveju, kai advokatas ir atstovaujamasis yra fiziškai toje pačioje vietoje, jie gali prašyti pertraukos ir kalbėtis atjungus mikrofonus ir kameras, po to grįžti į posėdį.
 • Baigus nagrinėti bylą nuotoliniame posėdyje, tokiu pat būdu gali būti skelbiamas ir teismo procesinis sprendimas, o pageidaujantiesiems nusiunčiami prisijungimo duomenys. Jei byla išnagrinėta mišriame nuotoliniame posėdyje, teismas praneša apie sprendimo paskelbimo laiką ir fiziškai dalyvavusių teismo proceso dalyvių klausia, ar jie sutinka dėl sprendimo paskelbimo nuotoliniu būdu.

Susipažinimui pridedame visą rekomendacijų tekstą.