Naujienos

SVARBI informacija. Gautas patikslinimas iš VMI dėl nukentėjusių nuo ekstremalios padėties bei karantino apribojimų

2021 02 26

Informuojame, kad gavome patikslinimą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) dėl pagalbos priemonių taikymo nukentėjusiems nuo ekstremalios padėties ir apribojimų taikymo dėl esančio karantino Lietuvoje.

Kviečiame susipažinti su VMI rašto turiniu bei juo vadovaujantis teikti individualius prašymus, norint gauti mokestinės pagalbos priemones.

VMI paaiškino: <...> VMI savo veiklos kompetencijos ribose mokesčiu mokėtojams taiko tokias pagalbos priemones, kaip mokestiniu prievolių sumokėjimo atidėjimas, netaikant išieškojimo veiksmu ir delspinigių skaičiavimo, bei galimybė šioms atidėtoms sumoms sudaryti mokestinės paskolos sutarti, neskaičiuojant palūkanų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - LRV) protokoliniais sprendimais patvirtintais terminais. VMI taikomas pagalbos priemones reglamentuoja VMI viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“.

Šių, pagal VMI kompetenciją, pagalbos priemonių taikymui VMI sudaro nuo COVID-19 nukentėjusių mokesčių mokėtojų sąrašus (toliau — Sąrašas VMI). Sąrašų VMI sudarymas reglamentuotas VMI viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VA-6 „Dėl mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame apraše įvardinti Sąrašų VMI sudarymo pagrindai, reglamentuotas Sąrašų VMI sudarymas bei tikslinimas, pateikti kriterijai, kuriuos atitinkantys juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, vykdantys veiklą, gali būti įtraukti į Sąrašus VMI ir iš jų pašalinti, taip pat pateikta tvarka, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys į Sąrašus VMI gali būti įtraukti pagal individualius prašymus -pastarasis veiksmas remiasi VMI iniciatyva padėti verslui, patiriančiam finansinius sunkumus, išsaugoti likvidumą.

Taigi, reikia pažymėti, kad nors Sąrašai VMI sudaromi remiantis Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų veiklų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171 /A1 -1301 „Dėl karantino metu ribojamų ir netiesiogiai riboj amų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau — EVRK sąrašas), VMI yra sudariusi galimybę mokestines pagalbos priemones pagal VMI kompetenciją gauti ir verslui, kuris pagal EVRK sąrašą nelaikomas apribotu. Todėl, jei fizinio asmens vykdoma veikla nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau vykdantis veiklą asmuo taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių jis gali kreiptis individualiai, užpildydamas mokesčių administratoriaus parengtą standartizuotą prašymo formą per Mano VMI (Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas).

VMI viršininko 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. VA-3 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra skirtas nustatyti kriterijus ir sudaryti Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą (toliau — Sąrašas UT), teikiama Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau — UT), siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau — UĮ) 51  straipsnio 1 dalies ir LRV 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas.

Pažymime, kad UĮ nėra įtvirtinta nuostata, jog VMI individualiai vertina ir į Sąrašą UT įtraukia savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nėra įtraukta į LRV nustatytus ūkinės veiklos apribojimus, t. y. EVRK sąrašą, tačiau pagal faktines aplinkybes šie asmenys ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu negali vykdyti veiklos.

Pagal UĮ 51 straipsnio 1 dalies nuostatas viena iš pagrindinių sąlygų savarankiškai dirbančio asmens įtraukimui į Sąrašą UT yra ribojamos veiklos pagal EVRK sąrašą vykdymas.

Daugiau informacijos apie UT taikomas pagalbos priemones savarankišką veiklą vykdantiems asmenims nurodyta UT interneto svetainėje