Covid-19

EŽTT informuoja apie terminų pratęsimą dėl pandemijos

2020 05 04

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) informavo, kad atsižvelgdamas į koronaviruso (COVID-19) pandemiją pratęsė terminus Teismo nagrinėjamose bylose.

Konvencijos 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas šešių mėnesių terminas peticijai pateikti, kuris pradedamas skaičiuoti, tęsiasi arba baigiasi per laikotarpį nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki birželio 15 d., pratęstas trims mėnesiams. Teismas šiuo požiūriu paaiškino, kad kiekvienas pareiškėjas, kurio byloje šešių mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti, tęsiasi arba baigiasi laikotarpiu nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki birželio 15 d., galės pateikti peticiją Teismui per devynis mėnesius nuo galutinio nacionalinio teismo sprendimo.

Terminai, nustatyti vykstančiame Teismo procese, kurie buvo pratęsti vienam mėnesiui nuo 2020 m. kovo 16 d., pratęsiami dar dviem mėnesiams nuo 2020 m. balandžio 16 d.

Taip pat Teismas pranešė, kad Konvencijos 43 straipsnyje numatytas trijų mėnesių terminas kreiptis dėl bylos perdavimo svarstyti Didžiajai kolegijai dėl Teismo septynių teisėjų kolegijos sprendimų, priimtų tarp 2019 m. gruodžio 17 d. ir 2020 m. balandžio 15 d., pratęstas tik vienam mėnesiui. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Konvenciją septynių teisėjų kolegijos sprendimų įsigaliojimo data siejama su termino skundui pateikti suėjimu, šie Teismo septynių teisėjų kolegijos sprendimai, priimti tarp 2019 m. gruodžio 17 d. ir 2020 m. balandžio 15 d., taps galutiniai ir vykdytini praėjus ne trims, o keturiems mėnesiams nuo atitinkamo sprendimo datos, jei dėl jo nebus prašymo perduoti bylą svarstyti Didžiajai kolegijai.

Teismas tęsia savo pagrindinę veiklą, t. y. registruojamos naujos gaunamos peticijos, nagrinėjami prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones remiantis Teismo reglamento 39 taisykle, Didžioji kolegija, kolegija ir komitetai nagrinėja bylas rašytinio proceso tvarka. Tačiau dėl Prancūzijos valdžios institucijų taikomų izoliacijos priemonių karantino metu Teismo veikla koreguojama. Apie priimtus vieno teisėjo Teismo nutarimus, kuriais skelbiama, kad pateikta peticija yra nepriimtina, pareiškėjui nebus pranešama tol, kol bus taikomos izoliacijos priemonės. Taip pat šiuo metu Vyriausybėms atsakovėms nebus perduodamos peticijos, išskyrus skubius ir svarbius atvejus. Teismo nutarimai ir sprendimai bus pasirašomi tik Teismo skyriaus kanclerio ar jo pavaduotojo ir perduodami bylos šalims elektroniniu būdu. Tais atvejais, kai konkrečioje byloje pareiškėjas nesinaudoja eComms platforma, kuri yra skirta Teismo elektroniniam ryšiui su pareiškėjo atstovu palaikyti, izoliacijos priemonių taikymo metu Teismas neinformuos bylos šalių apie priimtą sprendimą ar nutarimą, išskyrus skubius atvejus.

Šiuo metu Prancūzijoje griežtų izoliacijos priemonių taikymas yra pratęstas iki gegužės 11 d.

Vyriausybės atstovo EŽTT informacija