Naujienos

Lietuvos advokatūros pozicija išgirsta – LR ABTĮ įstatymas gražintas rengėjams tobulinti

2020 04 14

Atsižvelgta į Lietuvos advokatūros bei Seimo Teisės departamento teiktas pastabas dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo. Jis gražintas rengėjams tobulinti.

Lietuvos advokatūra kartu su Advokatų tarybos Administracinės teisės ir teisenos komitetu susipažino ir skubiai reagavo į Teisingumo ministerijos parengtus įstatymų projektų, įskaitant LR ABTĮ projektą, pakeitimus, kuriais siūlyta plėsti ikiteisminį administracinių ginčų nagrinėjimą ikiteisminėse institucijose.

Lietuvos advokatūra pabrėžė, kad siūlomas LR ABTĮ papildymas 1381 straipsniu galimai prieštarauja LR Konstitucijai bei pagrindinėms žmogaus teisėms.

Lietuvos advokatūros įsitikinimu LR ABTĮ 56 straipsnio 4 dalies pataisos yra nepriimtinos, nes šioje pataisos dalyje numatytas reguliavimas pirmosios instancijos teisme akivaizdžiai ribotų šalies teisę į teisminę gynybą, apribojant teisę pateikti įrodymus.

Lietuvos advokatūra taip pat siūlė pakeisti projekto LR ABTĮ 78 straipsnio 6 dalį, kuriai įsigalėjus iš asmens būtų atimama teisė būti betarpiškai išklausytam teisme, ką teismas privalo besąlygiškai užtikrinti. O išklausymas rašytine forma nėra tapatus išklausymui žodine tvarka.

O svarbiausia, Lietuvos advokatūra atkreipė dėmesį į ketinamą priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 1381 straipsnio papildymą, kuris prieštarauja LR Konstitucijai bei pagrindinėms žmogaus teisėms.

Džiaugiamės, kad į Lietuvos advokatūros bei Seimo Teisės departamento pastebėjimus atsižvelgta ir šis projektas buvo gražintas rengėjams tobulinti. Vyriausybėje šiuo metu derinami Teisingumo ministerijos patobulinti projektai, kuriems pritarus Vyriausybėje, projektai bus svarstomi Seime.

Lietuvos advokatūra ir toliau stebės visą šio įstatymo pataisų priėmimą ir, jei reikės, teiks įžvalgas ir antrajai projekto versijai.

Detaliau su naujai pateiktu svarstyti projektu galite susipažinti paspaudus šią nuorodą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dbb768c07e3811eaa38ed97835ec4df6?jfwid=vhdyns7k3