Naujienos

Lietuvos advokatūra: Ar STT neklaidina visuomenės metinės ataskaitos teiginiais?

2021 04 16

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 2020 m. veiklos ataskaitoje tvirtinama, kad  joje remiamasi faktais, kurie sugriaus viešojoje erdvėje sklandančius mitus. Visgi pačios ataskaitos turinys ne tik, kad neišsklaido „mitų“, bet sukuria jų dar daugiau. Ataskaitoje pabrėžiamas laisvųjų teisinių profesijų, tarp jų ir advokatų, savivaldų neatsparumas korupcijai, profesijos tolerancija nederamam kolegų elgesiui, tačiau šių skambių teiginių nepatvirtina jokie žinomi faktai.

STT, pristatydama savo 2020 m. metinę veiklos ataskaitą, pažymi, kad joje remiasi faktais, kurie sugriaus viešojoje erdvėje sklandančius mitus. Visgi pačios ataskaitos turinys ne tik, kad neišsklaido „mitų“, bet sukuria jų dar daugiau.

Lietuvos advokatūra kelia klausimą, kuo remiantis buvo padarytos skambios prielaidos, liečiančios laisvųjų profesijų atstovus, tarp jų ir advokatus, įvertinant savivaldų neatsparumą korupcijai ar profesijų toleranciją nederamam kolegų elgesiui.

Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė atviras, kad tikėjosi rasti ataskaitoje kandžių replikų advokatų ir visos advokatų savivaldos atžvilgiu, ypač po to, kai Europos žmogaus teisių teismas priėmė Advokatūros skundą dėl STT veiksmų ir Kriminalinės žvalgybos reguliavimo. Visgi detaliai susipažinęs su visu ataskaitos turiniu, liko nemaloniai nustebintas. Jo nuomone,  tarsi vėl sugrįžtama į 2019 metus.

„2019 m. buvo precedento neturintis laikotarpis, kuomet kaip grybai po lietaus dygo teisės aktų  iniciatyvos, nukreiptos prieš Advokatūrą. Įvertinęs situaciją, Europos Advokatūrų tarybos Prezidentas kreipėsi į Lietuvos Prezidentą, atkreipdamas dėmesį į būtinybę saugoti ir užtikrinti Lietuvos Advokatūros savarankiškumą ir advokatų profesines garantijas. Visoje Europoje advokato profesijos paskirtis yra suprantama kaip teisės viršenybės, žmogaus teisių ir demokratijos užtikrinimas. Šių metų STT veiklos ataskaitoje pateiktas apibendrintas visos profesijos vertinimas sukelia pagrįstų abejonių, ar Lenkijos, Vengrijos, o paskutiniu metu jau ir Bulgarijos teisės viršenybės naikinimo pavyzdžiai kažkam nėra siekiamybė“, - komentavo Advokatų tarybos pirmininkas.

Lietuvos advokatūros pirmininko pavaduotojo Mindaugo Kukaičio teigimu, tokie klausimai nebūtų keliami, jei prie skambių prielaidų būtų pavyzdžių, faktų ir būtų aišku, kuo ataskaitoje remtasi, darant tokias išvadas.

„Tarptautinėje bendruomenėje yra įprasta daryti studijas, susirinkti informaciją iš visų suinteresuotų šalių, nusistatyti kriterijus, rodiklius, juos palyginti ir tik tada daryti apibendrinimus, pateikiant aiškius faktus. Vieno sakinio prielaidos be faktų yra nesolidu. Lietuvos advokatūra nebuvo sulaukusi jokio užklausimo iš STT, kiek tai liečia pačią savivaldą ir jos veiklą, nebuvo prašyta pateikti nei vienos ataskaitos, kiek tai liečia sprendimus dėl advokatų veiklos sustabdymų ar išbraukimų iš praktikuojančių sąrašų, ar kitokių duomenų, susijusių su savivalda“, - sako M. Kukaitis.

„Advokatų taryba yra patvirtinusi gaires dėl nulinės tolerancijos galimoms korupcijos apraiškoms advokato profesinėje veikloje. Šiose gairėse pabrėžiama, kad advokato profesinė veikla yra nesuderinama su patarimu duoti, reikalavimu duoti ar tarpininkavimu perduodant kyšį bet kuriam asmeniui. Korupcijos prevencijos mokymai yra privalomųjų advokatams ir advokatų padėjėjams mokymų dalis, - pažymi Advokatų tarybos pirmininkas. – Lietuvos advokatūra viena pirmųjų iš visų Lietuvoje veikiančių asocijuotų struktūrų savo finansines ataskaitas paprašė vertinti nepriklausomų auditorių dar tuomet, kai tai nebuvo privaloma. Advokatūra atidžiai tikrina kiekvieno pareiškėjo į advokatus atitiktį etikos standartams, jau esantiems kolegoms keliami tokie patys itin griežti reikalavimai – esant pagrįstų duomenų Advokatų taryba stabdo advokato veiklą arba braukia iš advokatų sąrašo. Per metus Advokatūra, vadovaudamasi Advokatų etikos kodeksu, išnagrinėja beveik tris šimtus drausmės bylų. Iš šalies žvelgiant, gerokai kitaip atrodo pačios STT veikla: praeitais metais, kilus pagrįstų abejonių dėl vieno agento veiksmų atitikties teisinės valstybės principams, dėl kurių vėliau STT vadovas aiškinosi Seime, pastaroji vos prisivertė pradėti tyrimą, o tyrimas buvo vykdomas taip atmestinai, kad buvo prarasti esminiai įrodomieji duomenys, suėjo drausminės atsakomybės senatis. Apie savo pareigūnų nederamo elgesio vertinimą etikos standartams apskritai negirdėjome. Ko gero, tokio vertinimo STT apskritai atlieka“.

Pastaruoju metu Europos Taryba buvo priversta pripažinti, kad advokato profesija tiek individualiu, tiek ir instituciniu požiūriu patiria vis daugiau spaudimo. Todėl visiškai neseniai patvirtino, kad bus rengiamas tarptautinis instrumentas – Konvencija dėl Advokato profesijos – saugosiantis teisinės valstybės ir žmogaus teisių sargus – advokatus.

Naujai parengtu dokumentu bus siekiama užtikrinti gynybos ir atstovavimo teismuose principus: advokato nepriklausomumą, kliento paslapties svarbą, draudimą susipažinti su advokato paslaptį sudarančia informacija ir kitus, kuriuos valdžios ir teisėsaugos institucijos sistemingai linkę̨̨ aiškinti siaurinančiai, o neretai ir pažeisti.

„Net ir ES valstybėse narėse neretai susiduriama su mėginimais užtildyti, spaudimu, grasinimais ir net nužudymais dėl advokato profesinės veiklos. Pavyzdžiui, Nyderlanduose 2019 m. rugsėjį buvo nušautas liudytojo organizuoto nusikalstamumo byloje, advokatas D. Wiersum. Vertinant tarptautinį kontekstą, ar minėtas pareiškimas STT metinėje ataskaitoje negalėtų būti laikytinas mėginimu daryti spaudimą nepriklausomai Lietuvos advokatūrai?“, - apie tarptautinės advokatų bendruomenės nuotaikas dėstė Lietuvos advokatūros sekretorius Paulius Griciūnas.

Lietuvos advokatūra iš teisėsaugos institucijų norėtų tikėtis solidaus, tik faktais, o ne emocijomis ar prielaidomis, pagrįsto vertinimo ir įžvalgų.   

Pridedame susipažinimui STT 2020 m. metinės veiklos ataskaitą, kurioje teisės viršenybės problematika išskirta 23 psl.