Naujienos

Garbės teismas skyrė drausminę nuobaudą advokatui M. Kazlauskui

2020 07 02

2020 m. balandžio 28 d. Lietuvos advokatūros Garbės teismas skyrė drausminę nuobaudą – viešai skelbiamą papeikimą advokatui Mindaugui Kazlauskui.

Advokatas M. Kazlauskas pažeidė Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies reikalavimus laikytis Lietuvos advokatų etikos kodekso (toliau – Etikos kodekso) reikalavimų (1 punktas), savo veikloje laikytis duotos advokato priesaikos ir įstatymų (2 punktas).

Garbės teismas nustatė, kad advokatas savo kontoros sąskaitoje deponavęs klientams priklausančias lėšas, nesilaikė Lėšų tvarkymo advokatų depozitinėse sąskaitose ir disponavimo jomis taisyklių, Etikos kodekso reikalavimo visas laikinai saugomas, bet kitiems asmenims priklausančias lėšas tvarkyti, valdyti ir jomis disponuoti tik teisės aktų ir Lietuvos advokatūros nustatyta tvarka bei su tokiais asmenimis sutartomis sąlygomis (Etikos kodekso 10 straipsnio 16 dalis). Taip pat advokatas nesilaikė Etikos kodekso 10 straipsnio 11 dalies reikalavimo klientui prašant informuoti jį apie pavedimo vykdymo eigą, derinti savo veiksmus su klientu.

Dėl disponavimo klientų lėšomis tarp advokato ir kliento kilo teisminiai ginčai. Bendrosios kompetencijos teismai pripažino, kad advokatas M. Kazlauskas nepasirūpino įrodymais, patvirtinančiais lėšų panaudojimą pagal jų deponavimo sutarties sąlygas.

Profesinės etikos požiūriu advokato teisminiai ginčai su klientu dėl advokato sąskaitoje esančių kliento lėšų saugojimo ir valdymo taisyklių, bendrųjų civilinės teisės principų nesilaikymo diskredituoja advokatą kliento ir teisinės visuomenės akyse, kenkia visos advokatų bendruomenės autoritetui.